Агропромгрупа «ПАН КУРЧАК»

ТЗОВ “АГІДЕЛЬ” — програмування програми 1С: підприємство 8.3

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Агідель»

 

Затверджено:

Голова Комітету з конкурсних
торгів
___________ Харченко М.В.

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

про проведення конкурсу на обрання підрядника з програмування програми 1С:
підприємство 8.3

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агідель» оголошує конкурс на обрання підрядника з
програмування програми 1С: підприємство 8.3.
Період виконання робіт: жовтень – листопад 2022 року.

Повна назва замовника: Товариство з обмеженою відповідальністю «АГІДЕЛЬ»;
Поштова адреса: інд. 43026, м. Луцьк, вул. Єршова, 11 каб.711;
Відповідальний за проведення конкурсу: Найчук Світлана Олександрівна;
Номер контактного телефону – +380678700597
e-mail: naichuk@pankurchak.com.ua
факс – (0332) 78-31-34

Завдання: надати послуги з програмування програми 1С: підприємство, відповідно до технічного
завдання – додаток № 1 до даного оголошення

Кваліфікаційні вимоги до Підрядника:
Наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази;
Наявність працівників відповідної кваліфікації, що мають необхідні знання та досвід;
Документальне підтвердження досвіду виконання аналогічних проектів (мін. 2 проекти);

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій
До 10-00 13 жовтня 2022 року

Розкриття пропозицій Замовником
13 жовтня 2022 року

Конкурс буде проводитися із застосуванням процедури відкритого редукціону (торгів зі
зниженням ціни).

 

ІНСТРУКЦІЯ УЧАСНИКАМ КОНКУРСУ

1. Зміст конкурсної пропозиції

1.1. Пропозиція, що подається Учасником конкурсу (надалі – «Учасник»), містить наступну
інформацію:
– вартість робіт;
– терміни виконання;
– досвіду роботи учасника в аналогічних проектах;

2. Ціни пропозиції

2.1. Учасник визначає ціни на роботи, які він пропонує поставити, з урахуванням податків і зборів,
що сплачуються або мають бути сплачені та витрат на доїзди, навчання/пошук персоналу, та усіх інших
витрат.
2.2. Вартість конкурсної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.
2.3. Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів
2.4. Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою та поданням конкурсної пропозиції не відшкодовуються
(в тому числі і у разі скасування конкурсу).

3. Валюта пропозиції

3.1. Якщо інше не вказане в оголошенні про проведення конкурсу, валютою конкурсної пропозиції
є національна валюта України.
3.2. Якщо інше не вказане в оголошенні про проведення конкурсу, розрахунки за продукцію
здійснюватимуться у національній валюті України згідно з договором.

4. Документи, що надаються Учасником разом з пропозицією:

4.1. Копія виписки (витягу) з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
4.2. Копія Свідоцтва платника податку;
4.3. Копію першої, другої сторінок паспорта і сторінку з реєстрацією (місцем проживання);
4.4. Нотаріально посвідчений підпис особи, яка підписала договір у випадку відсутності у контрагента
печатки.

5. Строк дії пропозиції

5.1. Пропозиції залишаються чинними після настання кінцевого терміну подання пропозицій на
період 20 днів, якщо інше не зазначено у конкурсній документації. Пропозиція, дійсна на коротший
період, відхиляється Замовником як така, що не відповідає умовам конкурсної документації.
5.2. До закінчення строку дії пропозиції Замовник має право вимагати від Учасника продовжити
строк дії пропозиції на додатковий період часу. Запит та відповіді Учасника подаються засобами зв’язку
з наступним письмовим підтвердженням.

6. Оформлення та підписання пропозиції

6.1. Пропозиція подається на електронну пошту naichuk@pankurchak.com.ua
6.2. Цінова пропозиція оформлюється відповідно до п.1 цієї Інструкції.
6.3. Пропозиція друкується на фірмовому бланку, або чистому аркуші, та має бути підписана
Учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписуватись за Учасника.
Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до Замовника та підписаних відповідним
чином, несе Учасник.

7. Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій

7.1. Пропозиції повинні бути подані за адресою та не пізніше часу та дати, зазначених в оголошенні
про проведення конкурсу.

8. Розкриття пропозицій Замовником

8.1. Замовник відкриває пропозиції у час та в місці, зазначених у оголошенні про проведення
конкурсу.
8.2. До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій Замовником допускаються
представники Учасника. Якщо Учасником виступає юридична особа, яку представляє керівник, він
повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі
оригінал документа, що засвідчує його особу; у разі якщо Учасника представляє інша особа, необхідно
надати довіреність на представництво інтересів Учасника, оформлену згідно з вимогами чинного
законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність
(установчі документи, документ про призначення/обрання на посаду), а також мати при собі оригінал
документа, що засвідчує його особу;
8.3. При розкритті конкурсних пропозицій оголошуються найменування та адреси Учасників,
перевіряється наявність всіх документів, необхідність надання яких передбачена конкурсною
документацією, ціни кожної конкурсної пропозиції.
8.4. До участі у конкурсі допускаються лише конкурсні пропозиції, які відповідають умовам
конкурсу. У випадку неподання Учасником документів, що не впливають на сутність конкурсної
пропозиції, Замовник має право надати такому Учаснику строк для подання відповідних документів.
8.5. Під час розкриття конкурсних пропозицій конкурсною комісією ведеться протокол.

9. Пояснення пропозиції

9.1. Замовник може запросити Учасника розтлумачити або прокоментувати його конкурсну
пропозицію, в тому числі запросити додаткові інформацію та/або документи, з тим, щоб полегшити її
розгляд, оцінку та зіставлення з іншими пропозиціями.

10. Порядок з’ясування конкурсних пропозицій

10.1 Замовник вивчає пропозиції з метою визначення, що Учасник відповідає кваліфікаційним
критеріям, а також, що кожна пропозиція:
а) відповідає умовам конкурсу;
б) надає всі пояснення та/або докази, які може вимагати Замовник;
в) оформлена належним чином.
10.2. Пропозицією, що відповідає умовам конкурсної документації, є пропозиція, що узгоджується з
усіма термінами, умовами конкурсної документації.
10.3. Якщо пропозиція не відповідає умовам конкурсної документації, вона, як правило,
відхиляється Замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом коригування чи зміни
або анулювання невідповідних відхилень або застережень за винятком випадків, прямо вказаних в цій
Інструкції або у відповідних внутрішніх положеннях Замовника, що регулюють процедуру здійснення
закупівель.

11. Оцінка та порівняння конкурсних пропозицій

11.1. Після розкриття конкурсних пропозицій, перевірки їх на правильність оформлення та
відповідність кваліфікаційним критеріям і умовам конкурсу, починається їх оцінка та визначення
переможця. Замовник оцінює та порівнює пропозиції, що не були відхилені.
11.2. Загальний строк здійснення оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможців
становить, як правило, не більше 7 (семи) робочих днів після дня розкриття конкурсних пропозицій,
якщо інше не вказано в оголошенні про проведення конкурсу.

12. Конфіденційність

12.1. Інформація щодо розгляду, оцінки конкурсних пропозицій Учасникам не надається.

13. Акцепт конкурсної пропозиції

 

13.1. Оцінювання конкурсних пропозицій буде проводитись конкурсною комісією Замовника у
відповідності до умов конкурсу, виходячи з мети, цілей та завдань конкурсу. Остаточне рішення щодо
переможця конкурсу приймає Замовник. Замовник акцептує конкурсну пропозицію, що визнана
найкращою (найбільш економічно вигідною) під час оцінки та порівняння пропозицій.
13.2. Протягом, як правило, 5 (п`яти) календарних днів з дня акцепту Замовник надсилає
переможцю конкурсу повідомлення про акцепт конкурсної пропозиції, строк дії якої не закінчений, інші
Учасники повідомляються про результати конкурсу у порядку, в якому було повідомлено оголошення
про проведення конкурсу.
13.3. Акцептована конкурсна пропозиція разом з конкурсною документацією Замовника має силу
письмового попереднього договору між Замовником та Учасником-переможцем. При цьому Замовник
залишає за собою право в будь-який час відмовитись від такого договору в односторонньому порядку.
13.4. Якщо Учасник, конкурсну пропозицію якого акцептовано, відмовляється від підписання
договору або одержано докази неспроможності Учасника виконати Договір, Замовник визначає
найкращу конкурсну пропозицію з числа тих, строк дії яких ще не минув і достатній для визначення
переможця.

14. Укладання Договору

14.1 Винагородою переможцеві конкурсу є право на укладення з Замовником Договору.
Відповідальність Замовника не виходить за межі винагороди, визначеної умовами конкурсу.
14.2. Замовник і Учасник, визначений переможцем конкурсу, розпочинають підготовку до
укладання Договору після акцепту конкурсної пропозиції.
14.3. Якщо інше не вказано в оголошенні про проведення конкурсу, Договір укладається з
Учасником, конкурсну пропозицію якого було акцептовано, протягом 7 (семи) робочих днів з дня
акцепту.
14.4. Ціна пропозиції має бути дійсна протягом всієї дії Договору, якщо інше не передбачено
умовами конкурсу.
14.5. Будь-які витрати, понесені Учасником-переможцем у зв’язку з участю в конкурсі та
укладенням Договору не вважаються збитками і не підлягають відшкодуванню Учаснику.
14.6. Будь-які стандартні умови Договору, якщо такі включені до конкурсної документації, є її
невід’ємною частиною і обов’язкові для внесення в Договір.

15. Інші умови конкурсу

15.1. Учасники фактом своєї участі у конкурсі погоджуються з тим, що Замовник не повертає
матеріали, подані на будь-якій стадії проведення конкурсу.
15.2. Учасники фактом участі у конкурсі гарантують, що подана ними конкурсна пропозиція не
містить поширення інформації, що вводить в оману в розумінні ст. 15-1 Закону України «Про захист від
недобросовісної конкуренції» та усвідомлюють свою відповідальність за порушення вимог вказаної
норми.
15.3. Учасник (в разі, якщо Учасник є фізичною особою, в т.ч. підприємцем) фактом участі у
конкурсі надає згоду на обробку своїх персональних даних, наданих в складі конкурсної пропозиції,
Замовником з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин
відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативноправових актів України, Статуту та інших локальних актів Замовника, та підтверджує, що він
повідомлений про включення цієї інформації до бази персональних даних контрагентів Замовника та
права суб’єкта персональних даних згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
Учасник (фізична або юридична особа) також гарантує і підтверджує, що на обробку Замовником
персональних даних інших фізичних осіб, наданих в складі конкурсної пропозиції, з вказаною вище
метою отримано відповідну згоду, та таким особам здійснено вказане вище повідомлення.
15.4. Учасник несе особисту відповідальність за достовірність наданої ним інформації.
15.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов конкурсу,
та/або питань, не врегульованих умовами конкурсу, остаточне рішення приймається Замовником.
Рішення Замовника є остаточним та оскарженню не підлягає.
15.6. Замовник має право не повідомляти учаснику причини відхилення його пропозиції.
15.7. Участю у конкурсі Учасник безумовно погоджується з усіма умовами конкурсу та бере на себе
обов’язок їх належно виконувати.

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ДОДАТОК ДО ТЗ

To apply for this tenders pankurchak.seo@gmail.com